Ochrana súkromia

Úvodné informácie

 • Naša spoločnosť Buyora Solutions j.s.a. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb.
 • K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorá zahŕňa predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne).
 • Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako prevádzkovateľom. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme pre vlastné účely našej Spoločnosti.
 • Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:
  • Buyora Solutions j. s. a., sídlo: Šancová 72, 811 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sja, vložka č.: 47/B.
 • Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.
 • Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou) alebo našimi prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.
 • Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dataprotection@buyora.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.
 • Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou
 • Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci množstva spracovateľských činností (zoskupených pre prehľadnosť do tematických oblastí spracúvania) týkajúcich sa rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a rôznych osôb.
 • Pre rýchle zistenie, aké osobné údaje a v rámci akých spracovateľských činností spracúvame o Vás si všimnite tabuľku nižšie.
 • Bližšie informácie k jednotlivým tematickým oblastiam spracúvania potom nájdete v popisoch pod tabuľkou, zoradených podľa číslovania z tabuľky. Tabuľka zároveň obsahuje aj definície niektorých skupín dotknutých osôb (napr. klienti, iní užívatelia platformy Buyora  a pod.), ktoré sa potom ďalej používajú aj v celej popisnej časti.

Ak by ste napriek tomu nenašli informáciu, ktorú hľadáte, alebo by Vám čokoľvek z uvedeného nebolo jasné, neváhajte sa na nás v tejto veci kedykoľvek obrátiť. Či už osobne alebo poštou na vyššieuvedenej adrese, alebo - elektronicky e-mailom zaslaným na už spomínanú adresu dataprotection@buyora.sk.

 

Oblasti spracúvania

Osoby, ktorých sa spracúvanie týka

 1. Identifikácia a preverovanie identity klientov
 • fyzické osoby, ktoré majú alebo mali na platforme Buyora otvorený klientsky účet, resp. ktoré žiadajú o jeho otvorenie alebo o prístup naň (všetky tieto fyzické osoby ďalej označujeme jednotne ako „klienti“)
 1. Riadne a bezpečné poskytovanie služieb platformy Buyora
 • klienti
 • fyzické osoby, ktoré sú alebo boli inými užívateľmi platformy Buyora (napr. predajcovia-živnostníci), ako aj štatutári, zamestnanci, iní predstavitelia, zástupcovia alebo kontaktné osoby právnických osôb, ktoré sú inými užívateľmi platformy Buyora (napr. banky), a takisto aj akékoľvek iné fyzické osoby, ktoré žiadajú o prístup na užívateľský účet platformy Buyora (všetky tieto fyzické osoby ďalej označujeme jednotne ako „iní užívatelia platformy“)
 1. Marketing a agenda obchodných aktivít Spoločnosti
 • klienti
 • iní užívatelia platformy
 • fyzické osoby, ktoré sú inými zmluvnými alebo obchodnými partnermi Spoločnosti, resp. štatutári, iní predstavitelia, zástupcovia alebo kontaktné osoby právnických osôb, ktoré sú inými zmluvnými alebo obchodnými partnermi Spoločnosti (všetky tieto fyzické osoby ďalej označujeme jednotne ako „iní partneri Spoločnosti“)
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje Spoločnosť získava pri rokovaniach, stretnutiach, či iných obdobných príležitostiach alebo nezávisle z verejných zdrojov (napr. webstránka úradu alebo iného subjektu) (všetky tieto fyzické osoby ďalej označujeme jednotne ako „iné kontaktné osoby pre Spoločnosť“)
 1. Interné procesy Spoločnosti
 • súčasní, budúci alebo bývalí zamestnanci Spoločnosti (čo zahŕňa aj osoby v akomkoľvek inom pracovnoprávnom alebo poradenskom vzťahu so Spoločnosťou) a ich rodinní príslušníci (všetky tieto fyzické osoby ďalej označujeme jednotne ako „zamestnanci Spoločnosti“)
 • fyzické osoby, ktoré sú, boli alebo sú navrhnutí do orgánov Spoločnosti a/alebo ktoré sú alebo boli akcionármi Spoločnosti, resp. štatutári, iní predstavitelia, zástupcovia alebo kontaktné osoby právnických osôb, ktoré sú alebo boli akcionármi Spoločnosti, ako aj bývalí alebo súčasní koneční užívatelia výhod v Spoločnosti (všetky tieto fyzické osoby ďalej označujeme jednotne ako „predstavitelia a akcionári Spoločnosti“)

 

 1. Identifikácia a preverovanie identity klientov
  • Účel spracúvania
  • V rámci týchto činností spracúvame osobné údaje fyzických osôb za účelom riadnej identifikácie a overenia identifikácie klientov platformy Buyora.
  • Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?
  • Všetci klienti – viď definíciu pojmu „klienti“ v tabuľke vyššie.
  • Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?
  • Z veľkej časti takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame v rámci plnenia zákonných povinností našej Spoločnosti (t.j. právny základ podľa článku 6(1)(c) Nariadenia), vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č.297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
  • Vo zvyšnej časti spracúvaním osobných údajov pre tento účel sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov (t.j. právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) našej Spoločnosti a iných užívateľov platformy Buyora (napr. finančné inštitúcie) spočívajúcich najmä v záujme o:
 • uplatňovanie zásad zodpovedného a transparentného podnikania,
 • predchádzanie a odhaľovanie protiprávneho alebo netransparentného konania v rámci finančných trhov a podpora aktivít na poli boja proti finančnej trestnej činnosti,
 • riadne plnenie záväzkov našej Spoločnosti zo zmlúv s inými osobami, ako aj
 • spoľahlivé a dôsledné zabezpečovanie súladu činností našej Spoločnosti so zákonmi a inými záväznými predpismi.
  • Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?
  • Identifikačné a kontaktné údaje, najmä:
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
 • fotografia alebo iný vizuálny záznam podobizne
 • druh a číslo preukazu totožnosti, prípadne viacerých preukazov totožnosti
 • e-mail, telefónne číslo, IP adresa zariadenia pripájajúceho sa na klientsky účet na platforme Buyora a geografická lokalizácia danej IP adresy.
  • Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutých osôb, t.j. od našich klientov.

  • Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

V prípade záujmu klienta o finančný produkt ponúkaný prostredníctvom našej platformy môžeme údaje týkajúce sa daného klienta poskytnúť finančným inštitúciám ponúkajúcim predmetný finančný produkt.

V ojedinelých prípadoch môžeme byť povinní tieto údaje sprístupniť verejným orgánom v rámci vyšetrovania podozrení súvisiacich s finančnou alebo inou trestnou činnosťou, či s inými protizákonnými postupmi.

  • Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje klientov spracúvame a uchovávame počas celej doby existencie ich klientskeho účtu na našej platforme a následne minimálne po dobu 5 rokov po jeho zrušení. Na žiadosť príslušných verejných orgánov môžeme byť povinní v konkrétnych prípadoch uchovávať tieto osobné údaje aj dlhšie, t.j. aj po uplynutí uvedenej 5-ročnej lehoty.

  • Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Áno, poskytnutie týchto údajov je tak zákonnou, ako aj zmluvnou povinnosťou a podmienkou pre uzavretie samotnej zmluvy medzi Spoločnosťou a klientom o poskytovaní služieb platformy Buyora.

Odmietnutie ich poskytnutia alebo úspešné uplatnenie žiadosti o zastavenie ich následného spracúvania môže viesť k odmietnutiu alebo zastaveniu poskytovania niektorých alebo všetkých služieb platformy Buyora príslušnému klientovi.

  •  
 1. Riadne a bezpečné poskytovanie služieb platformy Buyora
  • Účel spracúvania
  • V rámci týchto činností spracúvame osobné údaje fyzických osôb za účelom riadneho a bezpečného poskytovania služieb platformy Buyora.
  • Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?
  • Všetci klienti a iní užívatelia platformy – viď definície pojmov „klienti“ a „iní užívatelia platformy“ v tabuľke vyššie.
  • Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?
  • Spracúvaním osobných údajov za vyššieuvedeným účelom sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov (t.j. právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) našej Spoločnosti a iných užívateľov platformy spočívajúcich najmä v záujme o:
 • umožnenie dôsledného posúdenia klientov a vhodnosti požadovaných finančných produktov
 • bezpečnosť údajov a používania klientskych a iných užívateľských účtov na platforme Buyora,
 • riadne plnenie záväzkov našej Spoločnosti zo zmlúv s klientmi a inými užívateľmi platformy,
 • spoľahlivé a dôsledné zabezpečovanie súladu činností našej Spoločnosti so zákonmi a inými záväznými predpismi.
  • Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Osobné údaje klientov:

 • identifikačné a kontaktné údaje, najmä:
 • meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
 • druh a číslo preukazu totožnosti, prípadne viacerých preukazov totožnosti
 • e-mail, telefónne číslo, IP adresa zariadenia pripájajúceho sa na klientsky účet na platforme Buyora a geografická lokalizácia danej IP adresy;
 • statusové údaje, najmä:
 • rodinný stav, počet vyživovaných detí, dosiahnutý stupeň vzdelania, zamestnanie
 • údaje o ekonomickej situácii a finančných transakciách klienta, najmä:
 • číslo bankového účtu, stav a pohyby na bankovom účte,
 • údaje z výplatnej pásky klienta, údaje o čistom mesačnom príjme a čistých mesačných nákladoch klienta;
 • informácie o finančnej gramotnosti a preferenciách a skúsenostiach klienta ohľadom finančných produktov, najmä:
 • úroveň finančnej gramotnosti a doterajších skúseností klienta s finančnými produktmi
 • výška istiny, výška úroku, doba splácania, celková hodnota úveru/pôžičky, preferencia medzi jednotlivými parametrami/faktormi finančného produktu, o ktorý sa klient zaujíma
 • ďalšie informácie, najmä:
 • informácia o prípadnom odcudzení dokladu totožnosti registrovaného pre klientsky účet na našej platforme,
 • informácia o prípadnej nedôveryhodnej/podozrivej geografickej lokalite IP adresy zariadenia pokúšajúceho sa o pripojenie sa na klientsky účet na platforme Buyora.

Osobné údaje iných užívateľov platformy:

 • identifikačné a kontaktné údaje, najmä:
 • meno, priezvisko, údaje a vzťah k užívateľovi platformy Buyora (ak je užívateľom platformy Buyora právnická osoba),
 • trvalé bydlisko, druh a číslo preukazu totožnosti, prípadne viacerých preukazov totožnosti,
 • obchodné registračné údaje (ak je užívateľom platformy Buyora priamo dotknutá osoba, napr. ako predajca - živnostník a pod.),
 • e-mail, telefónne číslo, IP adresa zariadenia pripájajúceho sa na užívateľský účet na platforme Buyora a geografická lokalizácia danej IP adresy;
 • ďalšie informácie, najmä:
 • informácia o prípadnom odcudzení dokladu totožnosti registrovaného pre užívateľský účet na našej platforme,
 • informácia o prípadnej nedôveryhodnej/podozrivej geografickej lokalite IP adresy zariadenia pokúšajúceho sa o pripojenie sa na užívateľský účet na platforme Buyora.
  • Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje klientov získavame priamo od nich, ako dotknutých osôb, s výnimkou informácií o stave a pohyboch na bankových účtoch (tieto informácie po povolení prístupu klientom a jeho bankou získavame aj priamo od jeho banky) a niektorých informácií pre bezpečnosť prístupu ku klientskym účtom, ktoré získavame nezávisle, priamo z internetu (napr. informácie z databázy odcudzených dokladov totožnosti, informácie o geografickej lokalite IP adresy zariadenia pokúšajúceho sa o pripojenie ku klientskemu účtu).

Osobné údaje iných užívateľov platformy získavame priamo od nich, ako dotknutých osôb, resp. od právnických osôb-užívateľov platformy Buyora, na strane ktorých tieto dotknuté osoby vystupujú. Niektoré informácie spracúvané pre bezpečnosť prístupu k užívateľským účtom (napr. informácie z databázy odcudzených dokladov totožnosti, informácie o geografickej lokalite IP adresy zariadenia pokúšajúceho sa o pripojenie k užívateľskému účtu) získavame nezávisle, priamo z internetu.

  • Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

V prípade záujmu klienta o finančný produkt ponúkaný prostredníctvom našej platformy môžeme údaje týkajúce sa daného klienta poskytnúť finančným inštitúciám ponúkajúcim predmetný finančný produkt.

V ojedinelých prípadoch môžeme byť povinní ktorékoľvek z údajov klienta alebo iného užívateľa platformy sprístupniť verejným orgánom v rámci vyšetrovania podozrení súvisiacich s finančnou alebo inou trestnou činnosťou, či s inými protizákonnými postupmi.

  • Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje klientov spracúvame a uchovávame počas celej doby existencie ich klientskeho účtu na našej platforme a následne minimálne po dobu 5 rokov po jeho zrušení. Na žiadosť príslušných verejných orgánov môžeme byť povinní v konkrétnych prípadoch uchovávať tieto osobné údaje aj naďalej, po uplynutí uvedenej 5-ročnej lehoty.

Osobné údaje iných užívateľov platformy spracúvame a uchovávame počas celej doby existencie ich užívateľského účtu na našej platforme a následne maximálne po dobu 3 rokov po jeho zrušení. Osobné údaje osôb, ktoré prestanú byť počas existencie užívateľského účtu relevantnými predstaviteľmi užívateľa platformy Buyora (napr. prestanú byť kontaktnou osobou registrovanou pre právnickú osobu-užívateľa na platforme Buyora) uchovávame maximálne po dobu 3 rokov od oznámenia takejto zmeny.

  • Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Áno, poskytnutie všetkých vyššieuvedených osobných údajov (s výnimkou tých, ktoré získavame nezávisle, z internetu) je zmluvnou povinnosťou. Poskytnutie niektorých osobných údajov je dokonca podmienkou pre uzavretie samotnej zmluvy medzi Spoločnosťou a klientom alebo iným užívateľom platformy o poskytovaní služieb platformy Buyora.

Odmietnutie ich poskytnutia alebo úspešné uplatnenie žiadosti o zastavenie ich následného spracúvania môže viesť k zníženiu spoľahlivosti služieb platformy Buyora, prípadne až k nemožnosti, odmietnutiu alebo zastaveniu poskytovania niektorých alebo všetkých služieb platformy Buyora príslušnému klientovi.

 

 1. Marketing a agenda obchodných aktivít Spoločnosti
  • Účel spracúvania
  • V rámci týchto činností spracúvame osobné údaje fyzických osôb za účelom riadenia a výkonu marketingu a všeobecných obchodných aktivít našej Spoločnosti.
  • Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?
  • Všetci klienti, iní užívatelia platformy a iní partneri Spoločnosti, ako aj iné kontaktné osoby pre Spoločnosť. Definície pojmov „klienti“, „iní užívatelia platformy“, „iní partneri Spoločnosti“  a „iné kontaktné osoby pre Spoločnosť“ uvádzame v tabuľke vyššie.
  • Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?
  • Okrem prípadov opísaných nižšie spracúvaním osobných údajov za vyššieuvedeným účelom sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov (t.j. právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) našej Spoločnosti spočívajúcich najmä v záujme o:
 • efektívne vyhľadávanie a oslovovanie nových klientov a nových iných užívateľov platformy Buyora
 • výkon starostlivosti Spoločnosti o svojich existujúcich klientov a iných užívateľov platformy a rozvíjanie obchodných vzťahov s nimi
 • budovanie dobrého mena a atraktivity Spoločnosti v očiach verejnosti, verejných orgánov, stavovských a sektorových organizácií a súčasných, či potenciálnych budúcich obchodných partnerov,
 • komunikácia Spoločnosti so štátnymi a verejnými orgánmi ohľadom existujúcich a zamýšľaných obchodných aktivít Spoločnosti.

Niektoré spracovateľské činnosti v rámci výkonu marketingu prebiehajú na právnom základe predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby (t.j. právny základe podľa článku 6(1)(a) Nariadenia).

  • Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Osobné údaje klientov:

 • identifikačné a kontaktné údaje, najmä:
 • meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
 • e-mail, telefónne číslo;
 • statusové údaje, najmä:
 • rodinný stav, počet vyživovaných detí, dosiahnutý stupeň vzdelania, zamestnanie
 • údaje o ekonomickej situácii a finančných transakciách klienta, najmä:
 • číslo bankového účtu, stav a pohyby na bankovom účte,
 • údaje z výplatnej pásky klienta, údaje o čistom mesačnom príjme a čistých mesačných nákladoch klienta;
 • informácie o finančnej gramotnosti a preferenciách a skúsenostiach klienta ohľadom finančných produktov, najmä:
 • úroveň finančnej gramotnosti a doterajších skúseností klienta s finančnými produktmi
 • výška istiny, výška úroku, doba splácania, celková hodnota úveru/pôžičky, preferencia medzi jednotlivými parametrami/faktormi finančného produktu, o ktorý sa klient zaujíma.

Osobné identifikačné a kontaktné údaje iných užívateľov platformy, najmä:

 • meno, priezvisko, údaje a vzťah k užívateľovi platformy Buyora ak je ním u právnická osoba,
 • miesto podnikania alebo prevádzky a iné obchodné registračné údaje (ak je užívateľom platformy Buyora priamo dotknutá osoba, napr. ako predajca - živnostník a pod.),
 • e-mail, telefónne číslo, poštová adresa.

Osobné identifikačné a kontaktné údaje iných partnerov Spoločnosti, najmä:

 • meno, priezvisko, údaje a vzťah k obchodnému alebo zmluvnému partnerovi Spoločnosti, ak je právnickou osobou,
 • miesto podnikania alebo prevádzky a iné obchodné registračné údaje (ak je iným partnerom Spoločnosti priamo dotknutá osoba, napr. ako živnostník a pod.),
 • e-mail, telefónne číslo, poštová adresa.

Osobné identifikačné a kontaktné údaje iných kontaktných osôb pre Spoločnosť, najmä:

 • meno, priezvisko, údaje a vzťah k príslušnému subjektu, ak je právnickou osobou,
 • e-mail, telefónne číslo, poštová adresa.
  • Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje klientov získavame priamo od nich, ako dotknutých osôb, resp. z vlastnej činnosti platformy Buyora.

Osobné údaje iných užívateľov platformy získavame priamo od nich, ako dotknutých osôb, resp. od právnických osôb-užívateľov platformy Buyora, na strane ktorých tieto dotknuté osoby vystupujú.

Osobné údaje iných partnerov Spoločnosti získavame priamo od nich, ako dotknutých osôb, resp. od právnických osôb-partnerov Spoločnosti, na strane ktorých tieto dotknuté osoby vystupujú.

Osobné údaje iných kontaktných osôb pre Spoločnosť získavame pri našich rokovaniach, stretnutiach, či iných obdobných príležitostiach priamo od nich, ako dotknutých osôb, resp. od subjektov, na strane ktorých tieto dotknuté osoby vystupujú, alebo nezávisle z verejných zdrojov (napr. webstránka úradu alebo iného subjektu a pod.).

  • Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Podľa potreby niektoré z týchto údajov (prevažne len kontaktné údaje) poskytnúť naším dodávateľom alebo poradcom ako sprostredkovateľom, pri realizácií zadaní našej Spoločnosti (napr. marketingová kampaň, prieskum spokojnosti a potrieb, atď.).

Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby takéto osobné údaje poskytneme výlučne len osobám uvedeným v danom súhlase.

  • Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje existujúcich a bývalých klientov, iných užívateľov platformy a iných partnerov Spoločnosti na tento účel spracúvame a uchovávame maximálne po dobu 3 rokov potom, čo skončil ich vzťah so Spoločnosťou, s výnimkou osobných údajov spracúvaných a uchovávaných na základe súhlasu dotknutej osoby, ktoré na tento účel spracúvame a uchovávame len do uplynutia doby súhlasu, resp. do jeho odvolania.

Osobné údaje potenciálnych klientov, potenciálnych iných užívateľov platformy a potenciálnych iných partnerov Spoločnosti, ako aj osobné údaje iných kontaktných osôb pre Spoločnosť na tento účel spracúvame a uchovávame maximálne po dobu 3 rokov od ich získania, s výnimkou osobných údajov spracúvaných a uchovávaných na základe súhlasu dotknutej osoby, ktoré na tento účel spracúvame a uchovávame len do uplynutia doby súhlasu, resp. do jeho odvolania.

  • Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Nie, nie je. S odmietnutím poskytnutia takýchto údajov, úspešnou žiadosťou o zastavenie ich spracúvania, resp. s neudelením alebo odvolaním súhlasu na takéto spracúvanie (ak sa použije) nie sú spojené žiadne relevantné následky pre dotknutú osobu.

 

 1. Interné procesy Spoločnosti
  • Účel spracúvania
  • V rámci týchto činností spracúvame osobné údaje fyzických osôb za účelom riadenia a výkonu interných procesov Spoločnosti, zahŕňajúcich predovšetkým plnenie povinností zamestnávateľa, riadenie obchodných činností Spoločnosti a vzťahov Spoločnosti s členmi jej orgánov a s jej akcionármi.
  • Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?
  • Všetci zamestnanci Spoločnosti a predstavitelia a akcionári Spoločnosti – viď definície pojmov „zamestnanci“ a „predstavitelia a akcionári Spoločnosti“ v tabuľke vyššie.
  • Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?
  • Z veľkej časti takéto spracúvanie osobných údajov vykonávame v rámci plnenia zákonných povinností našej Spoločnosti (t.j. právny základ podľa článku 6(1)(c) Nariadenia), vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č.311/2001 Z.z., Zákonník práce, v platnom znení, zákonov o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a o dani z príjmov (zákony č. 461/2003, č.280/2004 a č.595/2003) a ostatných právnych predpisov stanovujúcich povinnosti zamestnávateľa, zákona č.513/1993 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov a pod.
  • Vo zvyšnej časti spracúvaním osobných údajov pre tento účel sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov (t.j. právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) našej Spoločnosti a iných užívateľov platformy Buyora (napr. finančné inštitúcie) spočívajúcich najmä v záujme o:
 • efektívny a spoľahlivý výkon a riadenie procesov náboru a výberu zamestnancov,
 • obsadzovanie pracovných pozícií v Spoločnosti najvhodnejšími kandidátmi,
 • prístup k čo najširšej skupine záujemcov o zamestnanie v Spoločnosti,
 • efektívne riadenie a správu činností Spoločnosti,
 • spoľahlivé a dôsledné zabezpečovanie súladu činností našej Spoločnosti so zákonmi a inými záväznými predpismi.

Niektoré špecifické činnosti v rámci spracúvania osobných údajov pre tento účel (predovšetkým v oblasti vyhľadávania a náboru zamestnancov) môžeme vykonávať na základe predchádzajúceho dobrovoľného udeleného súhlasu dotknutej osoby (právny základ podľa článku 6(1)(a) Nariadenia).

  • Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Osobné údaje zamestnancov:

 • identifikačné a kontaktné údaje, najmä:
 • meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu
 • druh a číslo preukazu totožnosti, prípadne viacerých preukazov totožnosti
 • e-mail, telefónne číslo, poštová adresa (ak je odlišná od adresy pobytu);
 • statusové údaje, najmä:
 • rodinný stav, počet vyživovaných detí, dosiahnutý stupeň vzdelania
 • údaje pre spracúvanie miezd a iných odmien a pre plnenie odvodových a daňových povinností zamestnávateľa, najmä:
 • číslo bankového účtu,
 • údaje potrebné pre evidenciu pracovného času a dní a dôvodov neprítomnosti,
 • výška zrážok zo mzdy,
 • údaje o dôchodku,
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie jednotlivých zákonných odvodových a daňových povinností zamestnávateľa a pod.
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie jednotlivých zákonných povinností zamestnávateľa na úseku predpisov BOZP;

Osobné údaje predstaviteľov a akcionárov Spoločnosti:

 • identifikačné a kontaktné údaje, najmä:
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu
 • druh a číslo preukazu totožnosti, prípadne viacerých preukazov totožnosti
 • e-mail, telefónne číslo, poštová adresa (ak je odlišná od adresy pobytu);
 • údaje preukazujúcu potrebnú odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, zaškolenie a iné nároky na členov orgánov Spoločnosti;
 • údaje o miere vplyvu v Spoločnosti (konečný užívateľ výhod);
 • fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, o požadovanej mzde, ako aj akékoľvek iné osobné údaje, ktoré uchádzači o zamestnanie v Spoločnosti uvedú vo svojich životopisoch a pod.
  • Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od zamestnancov Spoločnosti a predstaviteľov a akcionárov Spoločnosti, ako od dotknutých osôb, resp. od právnických osôb-akcionárov Spoločnosti, na strane ktorých tieto dotknuté osoby vystupujú.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti môžeme získavať aj od pracovných portálov a iných poskytovateľov obdobných služieb.

  • Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby spracúvania miezd, účtovníctva, služby v oblasti BOZP, príslušnému daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, doplnkovej dôchodcovskej poisťovni a v niektorých opodstatnených prípadoch aj príslušnému inšpektorátu práce, exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov a iných správnych deliktov.

  • Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?
  • Osobné údaje zamestnancov Spoločnosti spracúvame a uchovávame počas celej doby trvania ich vzťahu so Spoločnosťou a maximálne 10 rokov po jeho skončení.
  • Osobné údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti uchovávame po dobu uvedenú v ich súhlase, maximálne však po dobu 3 rokov od ukončenia výberového konania.
  • Osobné údaje predstaviteľov a akcionárov Spoločnosti spracúvame a uchovávame počas celej doby trvania ich vzťahu so Spoločnosťou (vrátane výberového procesu pre ich zvolenie do predmetnej funkcie) a maximálne 3 roky po jeho skončení.
  • Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Áno, poskytnutie množstva z týchto údajov je zákonnou povinnosťou, ako aj podmienkou pre uzavretie samotnej zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou.

Odmietnutie poskytnutia takýchto osobných údajov je prekážkou vzniku zamestnaneckého vzťahu so Spoločnosťou.

 

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dataprotection@buyora.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky.

 

Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované dňa 1.1.2020. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dataprotection@buyora.sk.

Chcete vedieť viac ?

Pridajte sa